Sự kiện                                            GIÁM ĐỐC MARKETING : Trần Kiến Trung
                     Vinh dự nhận giải thưởng Top 10 Sao Vàng Doanh Nhân Đất Việt năm 2016
                                         

                                                         GIÁM ĐỐC: Trần Kiến Văn
                                 Vinh dự nhận giải thương Top 10 Thương Hiệu Sao Vàng năm 2016